جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/2/25

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

صفورا طهماسبی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/2/25

زمان شروع :

16:30

زمان پایان :

17:30

مدرسان :

صفورا طهماسبی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/2/25

زمان شروع :

17:30

زمان پایان :

18:30

مدرسان :

صفورا طهماسبی