جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/6/18

زمان شروع :

11:00

زمان پایان :

13:30

مدرسان :

خانم هدایی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/6/25

زمان شروع :

11:00

زمان پایان :

13:30

مدرسان :

خانم هدایی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/7/1

زمان شروع :

11:00

زمان پایان :

13:30

مدرسان :

خانم هدایی

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1399/7/8

زمان شروع :

11:00

زمان پایان :

13:30

مدرسان :

خانم هدایی

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1399/7/15

زمان شروع :

11:00

زمان پایان :

13:30

مدرسان :

خانم هدایی

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1399/7/22

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

خانم هدایی