مشخصات مدرس
فرهاد شیرازی
مدرس : کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی

امور بانکی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.